Oznam: 

Milí zákazníci, vzhľadom na momentálnu situáciu a dlhšie čakacie doby na tovar sa môže predĺžiť aj od avizovaného času pri produkte. Týka sa to najmä veľkých objednávok.
Inak sa snažíme elektrónky odoslať do týždňa.

 Ďakujeme za pochopenie.

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je :

Kolembusová Jana, č. 384
023 03 Zborov nad Bystricou
,
IČO: 43921426
IČ DPH: SK1078747494
(ďalej len predávajúci)
uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu  www.elektronky.sk

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina  mail: za(zavináč)soi.sk

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich). 

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.

 

Objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy

objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude odoslaný najneskôr do 10 pracovných dní. Ak tovar nie je na sklade, bude odoslaný ihneď po obdržaní od našich dodávateľov. Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH a sú konečné. Spolu s tovarom Vám bude zaslaný daňový doklad - faktúra. Ceny vrátane akciových platia do odvolania, alebo do vyčerpania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste tovar  objednali bez ohľadu na zmeny. Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote.

 

Dodacie podmienky. Poštovné

Produkty sú v rámci SR dodávané prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriéra. Tovar sa zasiela sa ako balík. Pokiaľ zásielka nepresiahne hmotnosť 1kg bude zaslaná ako doporučená listová zásielka.

 

 • Poštovné Slovenská pošta je 5.10 Eur - platba na dobierku
 • Poštovné Slovenská pošta je 3,90 Eur platba vopred prevodom na účet. Ako variabilný symbol treba uviesť číslo objednávky. Je dobré zaslať aj potvrdenie o prevode pre jednoduchšie dohľadanie platby.
 • Doprava kuriérskou službou je 4,00 Eur - platba prevodom na účet. Ako variabilný symbol treba uviesť číslo objednávky, alebo číslo predfaktúry
 • Doprava kuriérskou službou je 5,20 Eur - platba na dobierku.
 • Packeta (Zásielkovňa) : 3,00 Eur - platba prevodom na účet
 • Packeta (Zásielkovňa) : 4,50 Eur - platba na dobierku

 

Platobné podmienky

Tovar bude zaslaný na dobierku - platba je pri prevzatí na pošte. Tovar je možné odobrať osobne po dohode viď KONTAKT. Po dohode je možné uhradiť tovar aj prevodom na účet na číslo účtu IBAN: SK54 0900 0000 0050 4589 0628 - Slovenská Sporiteľňa

 • Dobierka + 1,20 EUR 
 • Dobierka Packeta + 1,50 eur
 • Prevodný príkaz
 • Platba kartou cez platobnú bránu FONDY

Platobná brána FONDY predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána Fondy je pod dohľadom Národnej banky / číslo oprávnenia FCA UK, č. 900705 /. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený. 
Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke : https://fondy.eu/sk-sk/
V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať : slovakia@fondy.eu 

Reklamačný poriadok a záručné podmienky

Pri reklamácií postupujte nasledujúcim spôsobom. Poškodený tovar dobre zabaľte aby sa predišlo poškodeniu pri preprave, doplňte popisom zistenej závady na priloženom reklamačnom formulári, číslom faktúry a zašlite oznam na našu e-mailovú adresu. Reklamačný formulár odporúčame vyplniť pre rýchlejšie vybavenie reklamácie.

Tovar pošlite na adresu:

Kolembusová Jana
Zborov nad Bystricou č.384
02303 Zborov nad Bystricou


Na  elektrónky sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba 6 mesiacov , na kondenzátory je to 1rok. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Počas tohoto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Čas, od kedy začína plynúť záručná doba, zistíte na doklade o kúpe (blok, faktúra, dodací list atď). Tento doklad si prosím dôkladne uschovajte.


VRÁTENIE TOVARU, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy kedykoľvek pred prevzatím tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom odporúčame vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 8. Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, či bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde.
Adresa na vrátenie tovaru: Kolembusová Jana, č. 384, 023 03 Zborov nad Bystricou
O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás, prosím, informujte e-mailom na  jkolembusova@gmail.com


Alternatívne riešenie Sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na jkolembusova@gmail.com ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/1, P. O. Box č. 29, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke  http://www.mhsr.sk
Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Súbory cookie

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií si môžete prečítať na: http://elektronky.sk/cookie


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.


Viac o ochrane osobných údajov, celé znenie >>

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne zrušiť zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto osobné údaje neodkladne vymaže z databázy internetového obchodu. Kontaktný email:   jkolembusova@gmail.com

 
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

V prípade nejasností, chýb na našom obchode, ak sa Vám nebude pozdávať cena alebo nenájdete žiadaný tovar, kontaktujte nás kedykoľvek na adrese:  jkolembusova@gmail.com alebo na tel. čísle od 08.00 do 16.00 hod +421/ 907025707


platné od 1.3.2017